หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
Sanchaokaitor
Subdistric Administrative Organization
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
กระดานสนทนา
 
 
*****ช่วยชี้แจ้งเรื่องจำนวนสมาชิก อบต.ด้วย*****
 

      เรียนท่านปลัด อบต.ศลาเจ้าฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยตอบข้องสงสัยที่ผมและหลายๆคนสงสัยมานาน และมีหลายๆคนถามผมว่า ใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ ในการกำหนดจำนวนของสมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้าน
      ยกตัวอย่างนะครับ
หมู่ 10 มีประชากรรวมทั้งหมด 1,776 คน 461 ครัวเรือน  มีสมาชิก 1  คน
หมู่   1 มีประชากรรวมทั้งหมด       56  คน  31  ครัวเรือน มีสมาชิก 2  คน
หมู่   3 มีประชากรรวมทั้งหมด       75  คน  32  ครัวเรือน มีสมาชิก 2  คน
เป็นต้น  ซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าโดยปรกติ การปกครองโดยทั่วไปกำหนดให้มีตัวแทนได้จากจำนวนของประชากร (ใช้เป็นตัวตั้งเพื่อหาจำนวนของตัวแทน) แต่ดูจากสถิติพื้นฐานของประชากรของ ตำบล ดูแล้วไม่เหมาะสมเลย ขอความกระจ่างด้วยครับ
(ที่มาของข้อมูล) http://www.sanchaokaitor.go.th/condition.php              

เขียนโดย   คุณ คนไกลบ้าน

วันที่ 31 ต.ค. 2555 เวลา 16.23 น. [ IP : 110.168.238.19 ]  
 

เรียน คุณคนไกลบ้าน

        เพื่อคลายข้อสงสัยของหลาย ๆ ท่าน รบกวนเข้าไปดู พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2546 ) มาตรา 45 และมาตรา อื่น ๆ ประกอบ


ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ

เขียนโดย   คุณ อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ

วันที่ 1 พ.ย. 2555 เวลา 14.46 น. [ IP : 182.53.188.135 ]  
 

ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลและคำชี้แจ้งที่สั้นและได้ใจความมาก  "พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2546 ) มาตรา 45 และมาตรา อื่น"  เป็นคำตอบที่ชาวบ้านอย่างพวกเราอึ้งไปเลย คุณคิดว่าชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเข่าจะเข้าใจไม่แล้วเข่า จะเข้าถึงพระราชบัญญัติการปรกครองเหล่านี้ไม? เพราะถ้าพวกเข่าเข้าถึงกฎหมายการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พวกนักบริหารที่ปิดหูปิดตาชาวบ้าน ก็คงไม่ได้มายื่นเสนอหน้าอย่างทุกวันนี้ ชาวบ้านถูกครอบงำจากนักการเมืองทองถิ่นมาหลายปี ข้าราชการประจำมีหน้าที่ดูและตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ใช้มาทำตัวขุนพลอยพระยัก ให้กับนักการเมือง "ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้"  แล้วประชาชนจะจ้างพวกคุณมาเพื่ออะไร? เอาเวลาที่ไปคิดช่วยพวกนักการเมืองท้องถิ่นปิดบังหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ชาวบ้านควรจะรู้  แล้วเวลามาเปิดหุเปิดตาให้ชาวบ้าน หน้าจะถูกต้องตามหน้าที่ๆได้รับมอบหมายมากกว่า  "อย่าคิดว่าพวกคุณคือเทวดา แต่ชาวบ้านตาดำๆเป็นแมว,หมา,กา,ไก่"  แต่พวกเข้า คือเจ้าของเงินทุกบาทที่ที่พวกคุณรับมาทุกเดือนรวมไปถึงเงินงบประมาณทุกบาทที่พวกคุณเอาไปบริหาร
          สุดท้าย ชาวบ้านคนทุคนมี 2 ขา กินข้าว เหมือนคุณ อย่าพยายามเอาหญ้าให้พวกเข่ากิน

เขียนโดย   คุณ คนไกลบ้าน

วันที่ 2 พ.ย. 2555 เวลา 09.20 น. [ IP : 115.87.246.134 ]  
 

                                                 ส่วนที่ ๑
                                      สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                                         ----------
มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณี
ที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละสามคน
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
(๒)๑๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(๓)๑๘ ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนพัฒนาตำบลตาม (๑) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการเขียนโดย   คุณ จนท.อบต.

วันที่ 6 พ.ย. 2555 เวลา 14.22 น. [ IP : 182.53.182.41 ]  
 

กบอยู่ในกะลา

เขียนโดย   คุณ ฝ่ายป้องกัน

วันที่ 6 พ.ย. 2555 เวลา 14.31 น. [ IP : 182.53.182.41 ]  
 

เรียนท่าน จนท.อบต.ศาลเจ้าฯ พระราชบัญญัติ มาตรา 45 เขียนไว้กว้างๆ เพื่อนให้ตีความให้ดูเหมาะสมในแต่ละตำบล แต่ถ้าเอา มาตรา 45 มาใช้รวมกับหลักเกณฑ์การแบ่งแยกหมู่บ้าน ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า หมู่ 1 กับ หมู่ 3 ต้องควบรวมกับเพราะเป็นเขตพื้นที่ติดกัน และจำนวนประชากรน้อย จำนวนครัวเรือนน้อย พื้นที่ในปรกครองก็น้อย  จำนวนสมาชิก ก็ต้องถูกแบ่งไปให้ หมู่ 10 เพิ่มอีก 1 คน ก็จะเหลือตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล 1 คน งบประมาณที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้กันสมาชิกสภาตำบล1 คน x 12 เดือน x 4 ปี = ?
แค่นี้ไม่มีการเปลียบเทียบอะไรเลย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ***ต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอน*** พระราชบัญญัติทุกฉบับเขียนไว้ให้ตีความ ถ้าตีความให้เป็นธรรมมันก็จะมีประโยชน์ แต่ถ้าตีความเพื่อพวกพ้อง + กับอำนาจ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมันก็ทำได้ เพราะผู้ตรวจสอบของรัฐถูกนักการเมืองท้องถิ่นครอบงำไปแล้ว คำว่า ***กบในกะลา*** ของคุณ ฝ่ายป้องกัน คงใช้ได้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบพวกคุณ

เขียนโดย   คุณ คนไกลบ้าน

วันที่ 6 พ.ย. 2555 เวลา 17.00 น. [ IP : 58.8.218.228 ]  
 

เรียน   คุณคนไกลบ้าน
          เพื่อความกระจ่างและเข้าใจง่ายขึ้น   ขออธิบาย   ดังนี้
1.เดิมที   ทุกแห่งเป็นสภาตำบลหมดทั้งประเทศ   แล้วยกฐานะมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  แต่ละแห่งยกฐานะไม่พร้อมกัน
2. หลักเกณฑ์ สมาชิก อบต.  ใช้เกณฑ์หมู่บ้านเป็นหลัก    ไม่ได้ใช้เกณฑ์ประชากร  จึงมีความแตกต่างมากน้อยแล้วแต่ละหมู่บ้าน   เป็นกฎหมายกำหนดไว้
3. กรณีบางหมู่บ้านมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตเทศบาล    ก็จะทำให้มีประชากรลดน้อยลง   แต่กฎหมายก็ให้ถือเกณฑ์หมู่บ้านเป็นหลัก   แม้ว่าจะมีแค่  10 ,  20   คน  ก็ตาม
         จุดนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันในการบริหารงบประมาณ  แต่  อบต.ศาลเจ้าฯ    โดยคณะผู้บริหารก็ใช้วิธีดูความจำเป็นพื้นที่ประชากรด้วย   ถ้าลึกลงรายละเอียด  ก็จะรู้ว่า   หมู่ที่ 1, 3   จะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า หมู่อื่นๆ
          ดังนั้นจึงแจ้งมาคลายความสงสัยนายก อบต. หรือ ปลัด อบต.   ไม่มีอำนาจไปกำหนดจำนวนสมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้

เขียนโดย   คุณ ปลัด อบต.

วันที่ 7 พ.ย. 2555 เวลา 10.23 น. [ IP : 182.53.190.150 ]  
 

เพื่อความกระจ่างและเข้าใจง่ายขึ้น   ขออธิบาย   ดังนี้
1.เดิมที   ทุกแห่งเป็นสภาตำบลหมดทั้งประเทศ   แล้วยกฐานะมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  แต่ละแห่งยกฐานะไม่พร้อมกัน
2. หลักเกณฑ์ สมาชิก อบต.  ใช้เกณฑ์หมู่บ้านเป็นหลัก    ไม่ได้ใช้เกณฑ์ประชากร  จึงมีความแตกต่างมากน้อยแล้วแต่ละหมู่บ้าน   เป็นกฎหมายกำหนดไว้
3. กรณีบางหมู่บ้านมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตเทศบาล    ก็จะทำให้มีประชากรลดน้อยลง   แต่กฎหมายก็ให้ถือเกณฑ์หมู่บ้านเป็นหลัก   แม้ว่าจะมีแค่  10 ,  20   คน  ก็ตาม
         จุดนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันในการบริหารงบประมาณ  แต่  อบต.ศาลเจ้าฯ    โดยคณะผู้บริหารก็ใช้วิธีดูความจำเป็นพื้นที่ประชากรด้วย   ถ้าลึกลงรายละเ * * * ยด  ก็จะรู้ว่า   หมู่ที่ 1, 3   จะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า หมู่อื่นๆ
          ดังนั้นจึงแจ้งมาคลายความสงสัยนายก อบต. หรือ ปลัด อบต.   ไม่มีอำนาจไปกำหนดจำนวนสมาชิกแต่ละหมู่บ้านได้

          ขอขอบคุณท่านปลัด อบต.ศาลเจ้าฯที่เสียสละเวลา มาตอบเพื่อให้ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านน้อยในเรื่องการบริหารองค์กรฯ แต่สิ่งที่ผมสงสัยและยังคาใจก็คือ ตามคำอธิบายข้อ 2  หมู่ 10 ก็เป็นหนึ่งหมู่บ้านในการปรกครองดูแลของ อบต.ศาลเจ้าฯเหมือนกับ หมู่ 1,3 แล้วทำไมมี สมาชิกได้คนเดียว ? ข้อคำตอบตรงประเด็นครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณครับ

          และขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนโดย   คุณ คนไกลบ้าน

วันที่ 7 พ.ย. 2555 เวลา 15.32 น. [ IP : 58.11.127.233 ]  
 

Up

เขียนโดย   คุณ คนไกลบ้าน

วันที่ 9 พ.ย. 2555 เวลา 16.49 น. [ IP : 110.164.74.82 ]  
 

ตาม พรบ อบต มีสมาชิก  อบต หมู่ละสองคน แต่คณะผู้บริหาร และที่ปรึกษาจะมาจากหมู่บ้านเดียวกันก็ได้ ทำไมไม่แจ้งง่ายๆแบบนี้ละครับ (อันนี้ตาม พรบ เก่านะ)ไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร


เขียนโดย   คุณ คนเริงเมือง

วันที่ 10 พ.ย. 2555 เวลา 17.22 น. [ IP : 58.8.89.206 ]  
 

รอฟังคำชี้แจ้งอย่

เขียนโดย   คุณ คนไกลบ้าน

วันที่ 12 พ.ย. 2555 เวลา 11.34 น. [ IP : 110.164.74.82 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์ : 056-888-239 โทรสาร : 056-888-239
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จำนวนผู้เข้าชม 21,340,097 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092-9245950
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10