หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 นายโกศัลย์ อุทัยมงคล
ปลัดองค์กรบริหารส่วน
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายธนากร หนูเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวสุนิสา อิ่มจันทร์ทึก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวรารัตน์ สุวรรณพงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด