ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
เรื่อง    การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  5  บ้านวัดใหม่สามัคคี
* * * * * * * * * * * * * *
  
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการดังต่อไปนี้  

           จ้างเหมาก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   ความยาว  1,000  เมตร  หรือมีพื้นที่  คสล. ไม่น้อยกว่า  5,000  ตารางเมตร   ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละๆ 0.05  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   สถานที่ก่อสร้าง ณ.  ถนนสายบ้านเนินหิน-ไปวัดตะเคียนงาม  หมู่ที่  5  บ้านวัดใหม่สามัคคี   ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ (  รายละเอียดตามบัญชีประมาณการแนบท้าย)  รวมงบประมาณทั้งสิ้น     2,000,000  บาท  (-สองล้านบาทถ้วน-)  

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผุ้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าว  โดยมีการรับรองผลงานในประเภทเดียวกันกับงานจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,000,000  บาท
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์           ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา    อย่างเป็นธรรม       ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่       27    กรกฎาคม   2555    ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ถึง  10.30   น.  ณ.  ถนนสายบ้านเนินหิน-ไปวัดตะเคียนงาม  หมู่ที่  5  บ้านวัดใหม่สามัคคี   ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  27  กรกฎาคม  2555   ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม  ราคา ชุดละ   2,500    บาท    ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่    18   กรกฎาคม   2555     ถึงวันที่    27  กรกฎาคม    2555    ระหว่างเวลา   09.30 – 15.00  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  056-365265 , 086-9289594   ในวันและเวลาราชการ                                                                                                                        

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     ในวันที่   8   สิงหาคม    2555    ระหว่าง
เวลา        10.00 น.  -  10.30 น.       ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอลาดยาว  และประกาศรายชื่อยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น   ผู้เสนอราคาในการประมูลฯ  ใน วันที่    15   สิงหาคม    2555      เวลา     14.00   น.       เป็นต้นไป  

กำหนดวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เคาะราคา)   ใน วันที่   21   สิงหาคม   2555       เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป  .   ณ.  บริษัท  กสท. โทรคมนาคม    จำกัด (มหาชน)    สาขานครสวรรค์   เลขที่   525/9     หมู่ 10       ถ. พหลโยธิน      ต. นครสวรรค์ตก      อ. เมือง          จ. นครสวรรค์ 60000     โทรศัพท์ 056 223 023 , 056 226 299     ลงทะเบียน     พร้อมรับ    เลขประจำตัว   ID        รหัสPassword  และอบรม  ทำความเข้าใจ    ในเวลา 09.00 – 09.30 น.  
                                                      
หมายเหตุ   โครงการดังกล่าว  เป็นโครงการที่อาศัยงบประมาณเงินอุดหนุน     ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์     ที่   นว  0037.3 / ว 15314   ลงวันที่  22    มิถุนายน  2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา  อปท.  กรณีเร่งด่วน  ปีงบประมาณ  2555      ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  จะเรียกผู้ที่ชนะการแข่งขันในการเสนอราคา   เข้ามาลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจาไก่ต่อได้รับอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้วเท่านั้น  หากทางองค์การบริหารส่วนตำบลฯไม่ได้รับเงินงบประมาณดังกล่าวข้องต้น   การประมูลจ้างด้วยระบบอเล็กทรอนิกส์ตามโครงการดังกล่าว   ให้ถือเป็นโมฆะ  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  ถือว่าผู้ซื้อแบบรวมถึงผู้เข้าร่วมเสนอราคาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิในการเข้าร่วมเสนอราคา   ทราบและยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนี้แล้ว     ผู้ซื้อแบบรวมถึงผู้เข้าร่วมเสนอราคาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิในการเข้าร่วมเสนอราคา  จะไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ตาม    โดยจะเรียกเอาจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  มิได้ประกาศ  ณ  วันที่           17          กรกฎาคม    พ.ศ.    2555

                             ( นายสมวัด   สายแวว )
                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ


 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 12.42 น. โดย คุณ ไชยวุฒิ แถมพยัคฆ์

ผู้เข้าชม 1047 ท่าน